X

Shingen Hawaii

shingenhawaii.com

Red Spicy Tsuke Soba ($15.80)